Strong's Number: 4904 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

4904 מִשְׁכָּב mishkab {mish-kawb'}

源自 07901; TWOT - 2381c; 阳性名词
钦定本 - bed 34, bedchamber + 2315 4, couch 1, misc 7; 46
1) 躺卧的地方, 床禢, 躺卧的动作
1a) 床褟, 床舖
1b) 躺卧的动作, 卧房 (+2315)
1c) 躺卧(指性行为)
04904
<音译>mishkab
<词类>名、阳
<字义>睡椅、床、棺架
<字源>来自SH7901
<神出>2381c  创49:4
<译词>床26 床榻3 卧3 榻2 宿1 被褥1 (36)
<解释>
单阳מִשְׁכָּב 王上1:47 。单阳附属形מִשְׁכַּב 撒下4:5 。单阳1单词尾מִשְׁכָּבִי 伯7:13 。单阳2复阳词尾מִשְׁכַּבְכֶם 诗4:4 。复阳附属形מִשְׁכְּבֵי 创49:4 。复阳3复阳词尾מִשְׁכְּבוֹתָם 何7:14

1. 床褟床舖撒下4:11 何7:14 弥2:1 王上1:47 歌3:1 出21:18 利15:26 。交合的地方, 创49:4 赛57:7,8,8 箴7:17 。埋葬的地方, 赛57:2 结32:25

2. 躺卧的动作。בַחֲדַר מִשְׁכָּבְךָ出8:3 撒下4:7 王下6:12 传10:20被褥撒下17:28

3. 躺卧(指性行为)。大多数经文未译, 士21:11,12 民31:17,35 利18:22 利20:13来登她爱情的结23:17
04904 mishkab {mish-kawb'}
from 07901; TWOT - 2381c; n m
AV - bed 34, bedchamber + 02315 4, couch 1, misc 7; 46
1) a lying down, couch, bier, act of lying
1a) couch, bed
1b) act of lying, lying down or sleeping room, bedroom
1c) lying down (for sexual contact)

Transliterated: mishkab
Phonetic: mish-kawb'

Text: from 7901; a bed (figuratively, a bier); abstractly, sleep; by euphemism, carnal intercourse:

KJV --bed([-chamber]), couch, lieth (lying) with.

msukah. See 4881.


搜索(Search Strongs number: 4904) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典