Strong's Number: 3326 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

3326 meta {met-ah'}
介系词(通常作副词使用); TDNT - 7:766,1102; prep
AV - with 345, after 88, among 5, hereafter + 5023 4,
afterward + 5023 4, against 4, not tr 1, misc 32; 473
1) 与,在后面,在...之后
03326 μετά 介系词
介系词带所有格和直接受格,在新约中不带间接受词。
壹、带所有格:
甲、用于地点,「中间」,与某人「在一起」( 创42:5 )或「事物」。ἦν μετὰ τῶν θηρίων与野兽同在一处, 可1:13 。ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν和差役一同坐, 可14:54 。μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη被列罪犯之中可15:28 路22:37 。τὸ μέρος αὐτοῦ μ. τῶν ἀπίστων θήσει不忠心(不信者〔?〕之)者罪, 路12:46 ;参 太24:51 。ζητεῖν τὸν ζῶντα μ. τῶν νεκρῶν死人找活人, 路24:5 。μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων你们不要你们中间议论(原文), 约6:43 。 εἱστήκει Ἰούδας μετ᾽ αὐτῶν犹大也他们, 约18:5 。ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τ. ἀνθρώπων神的帐幕启21:3 上。μετὰ τῶν νεφελῶν云的中间(原文), 启1:7

乙、表示某伙伴,「」发生了某事。
一、带人的所有格,与发生某事的人为伴:
A. 带动词去,停留等。προσέρχεσθαι μ. τινος和某人一起来, 太20:20 ;参 太5:41 可1:29 可3:7 可5:24,37 可11:11 可14:17 路2:51 路6:17 路9:49 路14:31 约3:22 约11:54 徒24:1 加2:1 。弥赛亚同著众天使, 太25:31 ;参 太16:27 可8:38 帖前3:13 帖后1:7 。περιπάτεῖν μ. τινος不再行, 约6:66 。γινεσθαι μ. τινος与某人同在徒7:38 徒9:19 徒20:18 。οἱ μ. αὐτοῦ γενόμενοι在一起的人, 可16:10 。μένειν μ. τινος与某人在, 约壹2:19 。ζήσασα μ. ἀνδρός丈夫住, 路2:36 。ἀκολουθεῖν μ. τινος随著某人, 启6:8 启14:13 。(见ἀκολουθέω-SG190二)。

B. 带及物动词:ἄγειν τινὰ μ. ἑαυτοῦ带某人来(参ἄγω-SG71一B.) 提后4:11 。παραλαμβάνειν τινὰ Μεθ᾽ ἑαυτοῦ带某人来(做伴)( 创22:3太12:45 太18:16 可14:33 。ἔχειν τι μ. ἑαυτοῦ 某人有什么:面包, 可8:14 ;τινά某人;瘸子, 太15:30 ;穷人, 可14:7 太26:11 约12:8 ;新郎, 可2:19 。被动:συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων他十一个使徒列, 徒1:26

C. 尤εἶανι μ. τινος某人一起某人为伴
1. 字义:用于密切的交往:使徒们耶稣, 太26:69,71 可3:14 可14:67 路22:59 约15:27 约17:24 。也指暂时的陪伴, 太5:25 约3:26 约9:40 约12:17 约20:24,26 。指耶稣与门徒的交往, 约13:33 约14:9 约16:4 约17:12 。οἱ μ. τινος 某人的朋友,同伴( 创24:59太12:3,4 太26:51 可1:36 可2:25 路6:3,4 。指事物:ἄλλα πλοῖα ἦν μ. αὐτοῦ别的船行, 可4:36 。ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ (见ἐστιν) 启22:12

2. 喻意:指「协助」或「帮忙」,与某人「在一起帮助,协助」某人。指神的帮助创21:20 创26:3 创28:20 等) 约3:2 约8:29 约16:32 徒7:9 (参 创39:2,21 ); 徒10:38 ;参 太1:23赛8:8 ); 路1:28 罗15:33 。指神的帮助( 代上4:10路1:66 徒11:21 。指基督: 太28:20 徒18:10

3. 常用于书信结尾的措辞,ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν仁爱和平的神必常你们同在, 林后13:11 ;参 腓4:9 ;ὁ κύριος κτλ.主常你们, 帖后3:16 (见 得2:4 ); 提后4:22 。ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν (要意会ἔσται) 林前16:23 ;参 帖前5:28 。μ. τοῦ πνεύματος ὑμῶν 与你们的灵同在,※ 加6:18 腓4:23 门1:25 。μ. πάντῶν ὑμῶν你们众人, 帖后3:18 ;参 弗6:24 。简短且触及要点: ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν恩惠常你们, 西4:18 提前6:21 ;参 多3:15 来13:25 。ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη 恩惠,怜悯必常我们同在约贰1:3 。 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ我在基督耶稣里的爱你们众人同在林前16:24 。ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν主耶稣基督的恩惠,神的慈爱,圣灵的感动,你们众人同在林后13:14 。在措辞ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν 神他们所行, 徒14:27 徒15:4 ,ὤν可以用来代替神所帮助他们的事;但ποιεῖν仅能带μ. αὐτῶν为他们所做的;在此也属于ποιεῖν ἔλεος μ. τινος某人施怜悯,⊙( 创24:12 撒下3:8 ), 路1:72 路10:37 。 ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς主她大施怜悯, 路1:58 (见 撒上12:24 诗126:2,3 。在πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου 使我你面前充满喜乐,⊙ 徒2:28诗16:11 ;七十士译本按字面翻,אֶת-פָּנֶיךָ它的意思是在你的面前。

4. 成对比εἶναι κατά τινος与某人反对是εἴναι μ. τινος与某人在一起,站在某人的一边, 太12:30 上; 路11:23 上。

二、表示同伴,而在其中发生了一个行动或经验:ἀνακεῖσθαι μ. τινος与某人桌(吃饭), 太26:20 。ἀνακλιθῆναι一同坐席, 太8:11 ;参 路24:30 。βασιλεύειν作王, 启20:4,6 。γρηγορεῖν 儆醒, 太26:38,40 。δειπνεῖν 坐席, 启3:20 。δουλεύειν为奴, 加4:25 。ἐμπαίζειν戏弄, 太27:41 。ἐσθίειν吃饭, 太9:11 太24:49 可2:16 上,下; 可14:14,18 路5:30 。ἠρώτα…ἵνα φάγῃ μ. αὐτοῦ请他他吃饭, 路7:36 。εὐφραίνεσθαι快乐, 路15:29 罗15:10申32:43 )。κλαίειν 哭, 罗12:15 下。κληρονομεῖν承受产业, 加4:30创21:10 )。πίνειν喝, 太26:29 。ποιεῖν τὸ πάσχα守逾越节(与某人) 太26:18 。συνάγειν收聚, 太12:30 下; 路11:23 下。συνεσθίειν一同吃饭, 加2:12 。ταράττεσθαι他一样,※ 太2:3 。τρώγειν吃饭, 约13:18 异版。χαίρειν乐, 罗12:15 上。

三、在相对的团体发生的行动或经验的事实,得到结果,即得到一致。
A. 敌对的关系:在战争,争吵等动词之后,指人正在与某人争吵。πολεμεῖν μ. τινος某人战斗=反对某人( נִלְחַם עִם פּ 撒上17:33 王上12:24启2:16 启12:7 启13:4 启17:14 。并πόλεμον ποιεῖν交战,( 创14:2 代上5:19启11:7 约12:17 启13:7 启19:19 。ζητεῖν μ. τινος彼此相问, 约16:19 ;参 约3:25 。κρίνεσθαι某人诉诸法律, 林前6:6 。κρίματα ἔχειν μ. τινος某人有争讼,7节。

B. 「友善地」,至少不是敌对的作用:εἰρηνεύειν和睦( 王上22:45罗12:18 ;参 提后2:22 来12:14 。κοινωνίαν ἔχειν相交, 约壹1:3 上, 约壹1:7 。λαλεῖν μετά τινος(见 创31:24,29 )某人说, 可6:50 约4:27 上,下。συλλαλεῖν μ. τινος某人说话, 太17:3 徒25:12 。συμβούλιον διδόναι 商议, 可3:6 。συνάγεσθαι聚集商议, 太28:12 约18:2 。συνᾶραι λόγον算帐, 太18:23 太25:19 。ἐγένοντο φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος μετ᾽ ἀλλήλων 希律和彼拉多彼此成了朋友, 路23:12 。οἱ μοιχεύοντες μετ᾽ αὐτῆς他行淫的人, 启2:22 。πορνεύειν行淫(参 结16:34启17:2 启18:3,9 。μολύνεσθαι沾染, 启14:4

四、用于人之间的其他关系,不论是存在的或以某方式发生的,εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας看见小孩子玛利亚, 太2:11 。ἀνταποδοῦναι ὑμῖν ἄνεσιν μ. ἡμῶν 你们这受患难的人我们同得平安, 帖后1:7 。ἐκδέχομαι αὐτὸν μ. τῶν ἀδελφῶν他弟兄们同来林前16:11 。用于由几个单位所组成的代表团, 太22:16 林后8:18 。συμφωνεῖν讲定, 太20:2

五、指事物:ὧν τὸ αἷμα ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν血搀杂他们的祭物路13:1 。被动:πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον苦胆调和的酒, 太27:34

六、表示两个名词间有一个很密切的关系,而主要的强调在第一个名词上面。ἀγάπη μ. πίστεως爱信,※ 弗6:23 。πίστις μ. σωφροσύνης信心兼有克己,※ 提前2:15 。εὐσέβεια μ. αὐταρκείας敬虔加上知足,※ 提前6:6 ;参 弗4:2 下; 西1:11 提前1:14

丙、表示发生某事的附随状况。
一、用于心情,情绪,希望,感觉,兴奋,以及心理及身体的状况。μ. αἰδοῦς 端正,⊙ 提前2:9 。μ. αἰοχύνης以惭愧(原文)(见αἰσχύνη-SG152二) 路14:9 。μ. εὐνοίας 善意,※ 弗6:7 。μ. εὐχαριστίας带著感恩的心,⊙ 腓4:6 提前4:3,4 ;参 徒24:3 。μετά χαρᾶς带著喜乐,⊙ 帖前1:6 来10:34 来13:17 ;参 腓2:29 。μ. φόβου καὶ τρόμου恐惧战兢的心,⊙ 林后7:15 弗6:5 腓2:12 。μ. φόβου καὶ χαρᾶς又害怕又大大欢喜, 太28:8 。μ. πραΰτητος καὶ φόβου温柔敬畏的心,⊙ 彼前3:15 。μ. παρρησίας 放胆地(原文)( 利26:13 见παρρησία-SG3954三A.), 徒2:29 徒4:29,31 徒28:31 来4:16 。μ. σπουδῆς急切(原文) 可6:25 路1:39 。μ. ταπεινοφροσύνης谦卑,※ 弗4:2 上;参 徒20:19 。μ. ὁργῆς愤怒(原文) 可3:5 。μ. δακρύων流泪的(见δάκρυον-SG1144) 可9:24 异版; 来5:7 约12:17 。μ. εἰρήνης(见εἰρήνη-SG1515 一B.) 徒15:33 来11:31

二、指其他伴随的现象,μ. διωγμῶν附带著受逼迫,※ 可10:30 。μ. ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν连同按手, 提前4:14 。μ. νηστειῶν禁食,※ 徒14:23 。μ. θορύθου带著闹乱(原文), 徒24:18 。μ. παρακλήσεως恳请求,※ 林后8:4 。μ. παρατηρήσεως以守候窥察,※ 路17:20 。μ. ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας 受到损害大亏损,※ 徒27:10 (见ὕβρεως-SG5196三)。μ. φαντασίας威风凛凛而来, 徒25:23 。μ. δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς带著能力和大荣耀,※ 太24:30 可13:26 路21:27 。μ. ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς带著权柄和使命, 徒26:12 。μ. βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξάγειν τινά(参βραχίων-SG1023)大能的手领他们出来, 徒13:17 。μ. φωνῆς μεγάλης大声归荣耀与神, 路17:15 原文。μ. σάλπιγγος号筒声, 太24:31 。σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας带著看守的兵同去,封了石头, 太27:66 (见σφραγίζω -SG4972二B.)。

三、指具体可用做装备的物件。μ. μαχαιρῶν καὶ Ξύλων 带著刀棒, 太26:47,55 可14:43,48 路22:52 。μ. φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων拿著灯笼火把, 约18:3

贰、带直接受格,在新约中,所使用的意义仅有「之后经过」。
甲、用于地点:μ. τὸ δεύτερον καταπέτασμα 第二幔子来9:3

乙、用于时间:
一、带明确的时间:μ. πολὺν χρόνον过了不久, 太25:19 。μ. τοσοῦτον χρόνον过了多年, 来4:7 。μ. ἡμέρας ἓξ 过了六天, 太17:1 可9:2 。μ. τρεῖς ἡμέρας三日太27:63 可8:31 可10:34 路2:46 ;参 太26:2 可14:1 。μ. τινας ἡμέρας过了些日子, 徒15:36 徒24:24 。μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας 过了不多几日, 路15:13 。οὐ μ. πολλὰς ταύτας ἡμέρας过了这不多几日=在几日之内,※ 徒1:5 。带所有格,μ. τρεῖς μῆνας过了三个月, 徒28:11 。μ. τρία ἔτη过了三年, 加1:18 。ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος 四百三十年以后加3:17

二、带不明确的指定,但包括时间的观念,μ. τὴν ἄφιξίν μου我去之后徒20:29 。μ. τὸ πάσχα逾越节徒12:4 。μ. τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος 迁到巴比伦之后太1:12

三、一般用法:μ. τὴν θλίψιν灾难以后可13:24 ;参μ. τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων灾难一过去太24:29 。μ. τὴν ἔγερσιν复活以后太27:53 。μ. τὴν ἀνάγνωσιν宣读了以后,※ 徒13:15 。μ. τὸ βάπτισμα洗礼以后徒10:37 。μ. μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 警戒一两次, 多3:10 。 μ. τὸ ψωμίον他吃了以后约13:27 。相当普通的用法,μ. τοῦτο在这事以后以后创18:5 利14:19约2:12 约11:7,11 约19:28 来9:27 启7:1 。μ. ταῦτα在这事以后出3:20 出11:8 并经常出现), 可16:12 路5:27 路10:1 并经常出现。μ. οὐ πολύ不多时,※ 徒27:14 。μ. μικρόν过了不多的时候, 太26:73 可14:70 。并μ. βραχύ过了不多的时候, 路22:58

四、带实名词,不定式不定词。
A. 带直接受格:μ. τὸ ἐγερθῆναί με我复活以后太26:32 可14:28 。μ. τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην 约翰下监以后可1:14徒1:3 徒7:4 徒10:41 徒15:13 徒19:21 徒20:1

B. 不带直接受格:μ. τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς 向他们讲了话以后可16:19路12:5 林前11:25 来10:26 。带完成不定词, 来10:15
3326 meta {met-ah'}
a primary preposition (often used adverbially); TDNT - 7:766,1102; prep
AV - with 345, after 88, among 5, hereafter + 5023 4,
afterward + 5023 4, against 4, not tr 1, misc 32; 473
1) with, after, behind

Transliterated: meta
Phonetic: met-ah'

Text: a primary preposition (often used adverbially); properly, denoting accompaniment; "amid" (local or causal); modified variously according to the case (genitive case association, or accusative case succession) with which it is joined; occupying an intermediate position between 575 or 1537 and 1519 or 4314; less intimate than 1722 and less close than 4862):

KJV --after(-ward), X that he again, against, among, X and, + follow, hence, hereafter, in, of, (up-)on, + our, X and setting, since, (un-)to, + together, when, with (+ -out). Often used in composition, in substantially the same relations of participation or proximity, and transfer or sequence.


搜索(Search Strongs number: 3326) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典