Strong's Number: 2983 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2983 lambano {lam-ban'-o}
一基本动词的扩展型, 在几个时态中仅仅用来作代替的字;
TDNT - 4:5,495; 动词
钦定本 - receive 133, take 106, have 3, catch 3, not tr 1, misc 17; 263
1) 拿, 拿住. 拿在手里
2) 移走
3) 取得, 拿到
4) 接受 (付款)
5) 纳入
6) 选择 ( 来5:1 )
7) 领受(为真)
8) 领悟, 成为己有 ( 腓3:12 )
9) 特殊用法: 偏爱, 鼓起勇气尝试, 征询
10) 接受, 得到, 获得回
同义字请参见 5877
02983 λαμβάνω 动词
不完ἐλάμβανον;未λήμψομαι;2不定式ἔλαβον,命令λάβε;完成εἴληφα,2单εἴληφας 和εἴληφες( 启11:17 ),分词εἰληφώς;完成被动3单εἴληπται。
一、(较为主动)「」。
A. 「」在手中,「抓住抓紧」ἄρτον太26:26 上; 可14:22 上; 徒27:35 。τ. βιβλίον书卷, 启5:8,9 。τ. κάλαμον苇子, 太27:30 。λαμπαδας拿著灯, 太25:1,3 。μάχαιραν拔刀( 创34:25太26:52 。独立用法,λάβετε拿著太26:26 下; 可14:22 下。λαβών有时为冗言法的用法,使得所说的话更有生气,如同在古典希腊文一般,但亦与希伯来文的用法一致, 太13:31,33 可9:36 路13:19,21 约12:3 徒9:25 徒16:3 。有时这里的分词能译作介系词,表示出来,λαβὼν τὴν σπεῖραν ἔρχεται领了一队兵…来, 约18:3 。λαβὼν τὸ αἷμα…τὸν λαὸν ἐρράντισε 他…把血洒在众百姓身上, 来9:19 。常常,并列子句代替分词的结构,ἔλαβεν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν他耶稣鞭打了, 约19:1 。λαβεῖν τὸν ἄρτον … καὶ βαλεῖν饼丢, 太15:26 可7:27 。ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη他们就他的衣服分为四份, 约19:23 。也为喻意:ἀφορμὴν λ.趁著机会, 罗7:8,11 (见ἀφορμή-SG874);ὑπόδειγμα λάβετε做榜样, 雅5:10 。用于十字架,将之当做殉道者死的象征, 太10:38 。下列亦可能有此义,ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ 他就穿上衣服, 约13:12 。也可能相似μορφὴν δούλου λ. 取了奴仆的形象, 腓2:7 。用于食物和饮料,拿, 可15:23 。 ὅτε ἔλαβεν τὸ ὄξος尝了那醋, 约19:30 。λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν 吃过饭就健壮了, 徒9:19提前4:4 (见二下)也可属于这里。

B. 「拿走移动」用力或不用力,τὰ ἀργύρια 拾起银钱(从圣殿) 太27:6 。τὰς ἀσθενείας疾病, 太8:17 ﹔ τὸν στέφανόν冠冕, 启3:11 ﹔τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς 从地上夺去太平, 启6:4

C. 「得到获得」τὶ某事,τὸν χιτῶνα里衣, 太5:40 。οὐδέν, 约3:27 。ἑαυτῷ βασιλείαν 要国, 路19:12 ﹔λ. γυναῖκα 娶妻( 创4:19 创6:2可12:19-21 路20:28-31 ( 林前7:28 )。用于耶稣的命,祂自动放弃它,为要再次回来,这是出于他自己的权柄, 约10:18 上ἑαυτῷ τ. τὴν τιμὴν λ.人自尊荣, 来5:4 ;「抓住」,带人的直接受格,此人被用力的抓住太21:35,39 可12:3,8 。指一个邪灵抓住病人, 路9:39 。尤用于感觉,感情抓住,控制τινά某人( 出15:15 ),ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας 惊奇抓住了众人, 路5:26 原文。φόβος惊奇, 路7:16 。相似πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος你们所的试探,无非是人所能的, 林前10:13 。用于狩猎和打鱼:捕捉,οὐδέν没有, 路5:5 。喻意εἴ τις λαμβάνει (ὑμᾶς) 例如有人强你们做奴仆,或侵吞你们, 林后11:20 ;δόλῳ τινὰ λ.用心计牢笼某人, 林后12:16

D. 「得到接受τὶ某物」等。有的人, 太17:24 ;收十分之一, 来7:8,9 ;果子当做租金, 太21:34 。τὶ ἀπό τινος从某人收取某物, 太17:25 。 παρὰ τῶν γεωργῶν λ. ἀπὸ τῶν καρπῶν从园户葡萄园果子, 可12:2 。τὶ παρὰ τινος从某人得某物,οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λ.我所的见证不是从人来的, 约5:34 ;参 约5:44 节; 约3:11,32,33 。

E. 「接收接受」。
1. τινὰ某人εἰς进入,字义:εἰς τὸ πλοῖον某人船, 约6:21 。εἰς οἰκίαν到家里, 约贰1:10 ;εἰς τὰ ἴδια他到自己家里, 约19:27接待某人为认识他的权柄的意思, 约1:12 约5:43 上,下; 约13:20 上,中,下。οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον差役把他拉过去用掌掴他, 可14:65 原文。

2. τὶ某事,喻意:τὰ ῥήματά τινος领受某人的话(当作指引), 约12:48 约17:8 。τὸν λόγον领受道理, 太13:20 可4:16 。λαμβάνειν πρόσωπον旧约为以外貌取人(见πρόσωπον-SG4383一B.末) 路20:21 加2:6

F. 「选择挑选」,πᾶς ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος凡从人间挑选的大祭司, 来5:1 (参 民8:6 摩2:11 )。

G. 使成为某人的,心里或灵里的理解与「领悟」,指「领会」基督(反于κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ)ἔλαβον我已经得著了(即Χριστόν基督), 腓3:12

H. 特殊的指示:θάρσος λ.鼓起勇气,见θάρσος; πεῖραν τινος λ. 尝试某事( 申28:56 ), 来11:29 (这个用语在36节有一个不同的意思,见下二)。 συμβούλιον λαμβάνειν商量,字义:「商议」, 太27:7 太28:12 。带ὅπος, 太22:15 ;带κατά τινος对付某人,以及ὅπως, 太12:14 。带κατά τινος 和ὥστε以致, 太27:1

二、(较被动),「接受得到获得」。独立用法:λαβών得著太7:8 路11:10 约16:24 ;(反于διδόναι) 太10:8 徒20:35 。带事物的直接受格。τὶ( 但2:6 )τὸ ψωμίον受了那点饼, 约13:30 。ὕδωρ ζωῆς δωρεάν白白生命的水, 启22:17 。μισθόν(见一)赏赐, 太10:41 上,下; 约4:36 林前3:8,14 。银钱:ἀργύρια银钱, 太28:15 。ἀνὰ δηνάριον一钱银子, 太20:9,10 ;ἐλεημοσύνην赒济徒3:3 。βραχύ τι一点, 约6:7 ;永生, 可10:30 ;圣灵, 约7:39 徒2:38 ;参 加3:14 林前2:12 林后11:4 ;赦罪, 徒10:43 ,恩惠, 罗1:5 ;参 罗5:17 ;奖赏, 林前9:24,25 ;生命的冠冕, 雅1:12 ;秋雨春雨, 雅5:7 。ἔλεος怜恤, 来4:16 。διάδοχον一个继位者, 徒24:27 。τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος愿别人他的职份, 徒1:20诗109:8 )。τόπον ἀπολογίας λ.(τόποςSG5117二C.)机会分诉, 徒25:16 。λ. τι μετὰ εὐχαριστίας感谢著领受提前4:4 。τὶ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες你有什么不是领受的呢? 林前4:7 。用于刑罚,λ. περισσότερον κρίμα要更重的刑罚, 太23:14 公认经文; 可12:40 路20:47 ;参 雅3:1 。οἱ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται 抗拒的必自刑罚, 罗13:2 。πεῖραν τινος λ.成为熟悉,经验,为某事苦,μαστίγων πεῖραν λ. 戏弄, 来11:36 ,(此片语与29节的意义不同,见一H.上)。并且是代替被动的结构:οἰκοδομὴν λ.被造就, 林前14:5 。περιτομὴν 割礼, 约7:23 。τὸ χάραγμα受了印记, 启14:9,11 启19:20 启20:4 。καταλλαγήν 和好, 罗5:11 。ὑπομνησίν τινος想到提后1:5 ;λήθην τινός λ.忘记某事, 彼后1:9 ;ἀρχὴν λ.开始, 来2:3 。λ. τι ἀπό τινος 从某人接受某物, 约壹2:27 约壹3:22 。并τὶ παρά τινος(见παρά-SG3844甲一C.2.), 约10:18 下; 徒2:33 徒3:5 徒20:24 雅1:7 约贰1:4 启2:27 。λ. τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος 取了耶孙…的保状, 徒17:9 (见ἰκανός-SG2425一C.)。λ. τι ὑπό τινος 被某人给某物, 林后11:24 。λ. τι ἔκ τινος 从大量的供应中接受某物,ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἐλάβομεν χάριν 从他丰满的恩典里,我们都领受了, 约1:16 。λ. ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν(见ἀνάστασις-SG386二A.)自己的死人复活, 来11:35
2983 lambano {lam-ban'-o}
a prolonged form of a primary verb, which is use only as an
alternate in certain tenses; TDNT - 4:5,495; v
AV - receive 133, take 106, have 3, catch 3, not tr 1, misc 17; 263
1) to take
1a) to take with the hand, lay hold of, any person or thing
in order to use it
1a1) to take up a thing to be carried
1a2) to take upon one's self
1b) to take in order to carry away
1b1) without the notion of violence, i,e to remove, take away
1c) to take what is one's own, to take to one's self, to make
one's own
1c1) to claim, procure, for one's self
1c1a) to associate with one's self as companion, attendant
1c2) of that which when taken is not let go, to seize, to lay
hold of, apprehend
1c3) to take by craft (our catch, used of hunters, fisherman,
etc.), to circumvent one by fraud
1c4) to take to one's self, lay hold upon, take possession of,
i.e. to appropriate to one's self
1c5) catch at, reach after, strive to obtain
1c6) to take a thing due, to collect, gather (tribute)
1d) to take
1d1) to admit, receive
1d2) to receive what is offered
1d3) not to refuse or reject
1d4) to receive a person, give him access to one's self,
1d41) to regard any one's power, rank, external
circumstances, and on that account to do some
injustice or neglect something
1e) to take, to choose, select
1f) to take beginning, to prove anything, to make a trial of,
to experience
2) to receive (what is given), to gain, get, obtain, to get back
For Synonyms See entry 5877

Transliterated: lambano
Phonetic: lam-ban'-o

Text: a prolonged form of a primary verb, which is use only as an alternate in certain tenses; to take (in very many applications, literally and figuratively [properly objective or active, to get hold of; whereas 1209 is rather subjective or passive, to have offered to one; while 138 is more violent, to seize or remove]):

KJV --accept, + be amazed, assay, attain, bring, X when I call, catch, come on (X unto), + forget, have, hold, obtain, receive (X after), take (away, up).


搜索(Search Strongs number: 2983) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典