Strong's Number: 2889 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2889 kosmos {kos'-mos}
可能源自 2865 的字根; TDNT - 3:868,459; 阳性名词
钦定本- world 186, adorning 1; 187
1) 妆饰 ( 彼前3:3 )
2) 世界, 宇宙
3) 世人 (与动物有别) ( 林前4:9 )
4) 世界 (作为居住的地方)
4a) 一般性
4b) 人座落之处
4c) 地上 (与天上对照)
5) 世人
5a) 一般人
5b) 特别指信徒是神所爱的对象
6) 人类存在的机制
6a) 地上的喜乐,财产,关爱,苦难
6b) 属于世界的所有事物,与神敌对,在罪中丧失,与神不容 ,摧毁残破的
7) 整体 ( 雅3:6 )
02889 κόσμος, ου, ὁ 名词
一、「妆饰」。指女人的服装等: ὁ ἔξωθεν …κόσμος外面的装饰彼前3:3

二、在哲学方面的用法,以「世界」作为所有东西的总合,「(有次序的宇宙」。πρὸ τοῦ τὸν κ. εἶναι未有世界以先, 约17:5 。ἀπὸ καταβολῆς κόσμου创以来, 太13:35 异版(有版本省略κόσμου); 太25:34 路11:50 来4:3 来9:26 启13:8 启17:8 。或ἀπ᾽ ἀρχῆς κ.世界的起头, 太24:21 ,或κτίσεως κ.造天地以来, 罗1:20 。πρό καταβολῆς κ.创立世界以前, 约17:24 弗1:4 彼前1:20 (带καταβολή 的用法,见SG2602一)。οὐδὲν εἴδωλον ἐν κ.偶像在世上算不得什么, 林前8:4 。指被造的整体, 林前3:22 。φωστῆρες ἐν κόσμῳ在世代中的光体, 腓2:15 原文(见上)。特别指神所创造的宇宙, ὁ ποιήσας τὸν κ.创造宇宙者, 徒17:24 。以可想像之最大空间的宇宙,也容不下这些事, 约21:25

三、「世界」,为在动物层面以上的所有生物的总体。θέατρον ἐγενήθημεν (οἱ ἀπόστολοι) τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις(即)我们(使徒)成了一台戏,给世人和天使观看, 林前4:9 。这里所指的世界,分为天使和人类。

四、「世界」,指地球,我们所居住的行星。
A. 一般用法: 可16:15 。τὰς βασιλείας τοῦ κ.世上的万国, 太4:8 ;ἐν ὅλῳ τῷ κ.普天下太26:13 。参 太13:38 可14:9 。τὸ φῶς τοῦ κ. τούτου世上的光(太阳) 约11:9 。用在修饰的夸张中- ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ你们的信德传遍了天下罗1:8 。亚伯拉罕为 κληρονόμος κόσμου世界的承受者, 罗4:13 。参 林前14:10 西1:6 。ἡ ἐν τῷ κ. ἀδελφότης世上的众弟兄, 彼前5:9 。ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κ. τοῦ κυρίου ἡμῶν世上的国成了我主的国, 启11:15 。τὰ ἔθνη τοῦ κ.世上的外邦人, 路12:30 。在此线的发展下,κόσμος单指外邦人的世界罗11:12,15 。

B. 「世界」,为人类居住的地方。ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν离开世界林前5:10 下。γεννηθῆναι εἰς τὸν κ.世上生了一个人, 约16:21 。οὐδὲν εἰσφέρειν εἰς τὸν κ.没有带甚么到世上来, 提前6:7 。πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κ.世上有许多迷惑人的, 约贰1:7约12:25

C. 「地球世界」,与天上成对比。特别指基督来到此κόσμος世界,因此在约翰福音中,如ἔρχεσθαι εἰς τὸν κ. (τοῦτον)到世间来, 约6:14 约9:39 约11:27 约16:28 上; 约18:37 ;尤指到世上来作光, 约12:46 约1:9 约3:19 。差耶稣到世上约3:17 上; 约10:36 约壹4:9 。他εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ 在世上的时候, 约9:5 上。离开世界回到父那里, 约13:1 约16:28 下。他的王权并非ἐκ τοῦ κ. τούτου属于这个世界约18:36 上,下。Χρ. Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τ. κόσμον基督耶稣降世为人, 提前1:15 ;参ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ(反于ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ)被世人信服(反于被接在荣耀里) 约3:16 。 εἰσερχόμενος εἰς τὸν κ.到世上来, 来10:5

五、「世界」,指人类。
A. 一般用法:οὐαὶ τῷ κ. ἀπὸ τῶν σκανδάλων 这世界有祸了, 太18:7 ;τὸ φῶς τοῦ κ.世上的光, 太5:14 ;参 约8:12 约9:5 。ὁ σωτὴρ τοῦ κ.救主, 约4:42 约壹4:14约1:29 约3:17 下; 约17:6 。κρινεῖν τὸν κ.审判世界罗3:6 ;参 罗3:19 。ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κ. εἰσῆλθεν罪入了世界罗5:12 。参 罗5:13 林前1:27,28 。περικαθάρματα τοῦ κ.世界上的污秽, 林前4:13林前6:2 上,下; 林后1:12 林后5:19 雅2:5 约壹2:2 约壹4:1,3 。ἀρχαίος κόσμος上古的世代彼后2:5 上;参5下; 彼后3:6 。ὅλος ὁ κ.全世界,每一个人, 徒2:47 异版。同此,ὁ κόσμος世人- ὁ κ. ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν世人都随从他去了, 约12:19 。ἐγώ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κ.明明地对世人说话, 约18:20 ;参 约7:4 约14:22

B. 指全人类,但特别是信徒,为神所爱的对象, 约3:16,17 下; 约6:33,51 约12:47

六、「世界」,指属地的欢乐,财物,关爱,痛苦之景象。τὸν κ. ὅλον κερδῆσαι赚得全世界太16:26 可8:36 路9:25 。οἱ χρώμενοι τὸν κ. ὡς μὴ Καταχρώμενοι用世物的要像不用世物, 林前7:31 上。ἔχειν τὸν βίον τοῦ κ.有世上财物, 约壹3:17 。τὰ τοῦ κόσμου世上的事, 林前7:33,34 ;参 约壹2:15,16 。后者的经文易转移至下列大多数的意思(尤其是保罗及约翰)中。

七、「世界」,指凡属于它的东西,明显是与神为敌的,即在罪中失丧,完全与神圣的东西相对,是被毁灭的或腐败的。ὁ κόσμος αὖτος这个世界(与天上的世界成对比) 约8:23 约12:25,31 上; 约13:1 约16:11 约18:36 约壹4:17 林前3:19 林前5:10 上; 林前7:31 下。「这世界」被ἄρχων τοῦ κ. τούτου这世界的王魔鬼所统治, 约12:31 下; 约16:11 ;不带τούτου 约14:30 。参 ὁ κ. ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται全世界都卧在那恶者的手下, 约壹5:19 。参 约壹4:4 ;或ὁ αἰὼν τοῦ κ. τούτου今的风俗, 弗2:2 (见αἰών-SG165四)。基督徒必须与这世界的罪无关,并分别为圣归给神:其中之一是ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κ.保守自己不沾染世俗雅1:27 。 ἀποφεύγειν τὰ μιάσματα τοῦ κ.脱离世上的污秽, 彼后2:20 ;参 彼后1:4 (见ἀποφεύγω-SG668)。ἡ φιλία τοῦ κ. ἔχθρα τ. θεοῦ ἐστιν与世俗为友,就是与神为敌, 雅4:4 上;参 雅4:4 下。当基督徒采取这态度时,自然会被这个世界憎恨, 约15:18,19 上,下; 约17:14 上; 约壹3:13 ,如同他的主被人恨一样, 约7:7 约15:18 。参 约1:10 下; 约14:17 约16:20 。在保罗的用法中:神与世界是为敌的-τὸ πνεῦμα τοῦ κ.世上的灵,和τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ θεοῦ从神来的灵相对, 林前2:12 。ἡ κατὰ θεὸν λύπη依著神的意思忧愁,和 ἡ τοῦ κ. λύπη世俗的忧愁相对, 林后7:10 。这世人被神所定罪, 林前11:32 ;但它亦为神救恩计划的对象, 林后5:19 。对这世界来说,基督徒已经死了:δι᾽ οὗ (Ἰ. Χρ.) ἐμοὶ κ. ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ 藉基督,就我而论,世界已经钉在十字架上,就世界而论,我已经钉在十字架上了, 加6:14 。στοιχεῖα τοῦ κ.世上的小学, 西2:8,20 :见στοιχεῖον-SG4747。κ.在此种意义的使用上,于约翰福音中有更进一步的发展。κ.是代表敌对神的, 约壹2:15-16 ,并且不能认识神, 约17:25 ;参 约壹4:5 ,不在基督的代求之内, 约17:9 。基督不属这世界, 约17:14 下, 约17:16 下; 约14:27 ,属基督的也一样, 约15:19 下; 约17:14 中, 约17:16 上; 约壹3:1 属「世界」,但基督已拣选他们「出这世界」, 约15:19 下,虽然目前他们仍必须住在这世界中, 约17:11 下;参 约17:15,18 下。为此,他们必须经历苦难,但这一切都不算什么, 约16:33 上,因他们确信基督(和信徒)已经胜过「世界」, 约16:33 下; 约壹5:4,5 ,而且这世界亦要过去, 约壹2:17

八、「全部,总数」。( 箴17:6 上) ὁ κ. τῆς ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται舌头是个罪恶的世界雅3:6 。*
2889 kosmos {kos'-mos}
probably from the base of 2865; TDNT - 3:868,459; n m
AV - world 186, adorning 1; 187
1) an apt and harmonious arrangement or constitution, order,
government
2) ornament, decoration, adornment, i.e. the arrangement of the stars,
'the heavenly hosts', as the ornament of the heavens. 1 Pet. 3:3
3) the world, the universe
4) the circle of the earth, the earth
5) the inhabitants of the earth, men, the human family
6) the ungodly multitude; the whole mass of men alienated from God,
and therefore hostile to the cause of Christ
7) world affairs, the aggregate of things earthly
7a) the whole circle of earthly goods, endowments riches, advantages,
pleasures, etc, which although hollow and frail and fleeting,
stir desire, seduce from God and are obstacles to the cause
of Christ
8) any aggregate or general collection of particulars of any sort
8a) the Gentiles as contrasted to the Jews (Rom. 11:12 etc)
8b) of believers only, John 1:29; 3:16; 3:17; 6:33; 12:47
1 Cor. 4:9; 2 Cor. 5:19

Transliterated: kosmos
Phonetic: kos'-mos

Text: probably from the base of 2865; orderly arrangement, i.e. decoration; by implication, the world (in a wide or narrow sense, including its inhabitants, literally or figuratively [morally]):

KJV --adorning, world.


搜索(Search Strongs number: 2889) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典