Strong's Number: 2250 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2250 hemera {hay-mer'-ah}
源于 (加上 5610 的意义) hemai (坐下,近似于 1476 的字源)的衍生字,
其意为温驯的, 亦即 柔和的;TDNT - 2:943,309; 阴性名词
AV - day 355, daily + 2596 15, time 3, not tr 2, misc 14; 389
1) 一天, 一日
2) 法定的一天
3) 为特别目的所定的一天 (例:审判的日子)
4) 时间
02250 ἡμέρα, ας, ἡ 名词
」。
一、指自然的一天,处于日出和日落之间的时刻。
A. 字义:(反于νύξ夜) 太4:2 (禁食四十昼夜,如 出34:28 ); 太12:40 ,并经常为ἡμέρας γίνεται亮, 路4:42 路6:13 路22:66 徒12:18 徒16:35 徒27:29,39 。ἡμέρα διαυγάζει 发亮, 彼后1:19 。κλίνει晚了, 路9:12 路24:29 。φαίνει光照, 启8:12 。在所有格中以示白天的某一段的时间-ἡμέρας μέσης中午, 徒26:13 。但如古典作者,也指某事发生的一段时间:ἡμέρας在白昼启21:25 。ἡμέρας καὶ νυκτός和夜(亦在 赛34:10 有相反的次序), 可5:5 路18:7 徒9:24 帖前2:9 帖前3:10 帖后3:8 。时间的直接受格-νύκτα καὶ ἡμέραν( 斯4:16 )黑夜和白昼可4:27 路2:37 徒20:31 徒26:7 。τὰς ἡμέρας每(反于τὰς νύκτας每夜) 路21:37 ;参πᾶσαν ἡμέραν每徒5:42 。τὴν ἡμέραν ἐκείνην那一天,⊙ 约1:39 。ὅλην τ. ἡ.整天太20:6 。直接受格,有分配的意义-συμφωνεῖν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν讲定一一钱银子, 太20:2 。ἡμέρας ὁδός一的路程, 路2:44 。白昼持续十二个小时,在其中人走路不会跌倒, 约11:9 上,下。ἡ ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν在白昼纵情作乐, 彼后2:13

B. 喻意:基督徒为υἱοὶ φωτός καὶ υἱοὶ ἡμέρας光明之子,白昼之子, 帖前5:5 ;参 帖前5:8 。在 约9:4 白昼是指人的寿命;参 罗13:12,13 。

二、法定日,包括夜间: 太6:34 太15:32 可6:21 路13:14 。反于小时, 太25:13 ;小时,月,年, 启9:15 ;参 加4:10 。以所有格回答「多久?」的问题-τεσσεράκοντα ἡμερῶν四十徒1:3 异版。以间接受格回答「何时?」的问题( 斯7:2 )-τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 第三太16:21 太17:23 路9:22 路24:7,46 林前15:4 。 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ 那路17:29 ;参 路17:30 。μιᾷ ἡμέρᾳ 一(之内) 林前10:8 。以直接受格回答「多久?」的问题-ὅλην τ. ἡμέραν终罗8:36诗44:22 ), 罗10:21赛65:2 )。ἡμέραν μίαν 一徒21:7 。 ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας 住了不多几日, 约2:12 ;参 约4:40 约11:6 徒9:19 徒10:48 徒16:12 徒20:6 下; 徒21:4,10 加1:18 启11:3,9 。ἡμέραν ἐξ ἡμέρας天天创39:10 民30:15 赛58:2 诗96:2彼后2:8 。直接受格很少回答「何时?」的问题:τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς五旬节的日子,※ 徒20:16徒27:33 有很特殊的表达-τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες你们期待著…第十四了,※ 徒27:33 。ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 一七次, 路17:4 。与介系词连用:ἀπό带所有格,从…起, 太22:46 约11:53 徒20:18 。ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας从…的日子西1:6,9 。ἀπὸ … ἄχρι… 从…到… 腓1:5 ,或ἀπὸ… μέχρι… 徒10:30 。ἄχρι带所有格,直到, 太24:38 下; 路1:20 路17:27 徒1:2 徒2:29 。ἄχρι ἡμερῶν πέντε五后,⊙ 徒20:6 下。μέχρι τῆς σήμερον (ἡμέρας) 直到今太28:15 。ἕως τ. ἡμέρας直到第三太27:64 徒1:22 罗11:8申29:3 )。δι᾽ ἡμερῶν过了些日子可2:1 。διὰ τριῶν ἡμερῶν三内, 太26:61 可14:58 。δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα 四十之内, 徒1:3 (见διά-SG1223壹乙一A.)。διὰ τ. ἡμέρας一天内路9:37 异版。εἰς τὴν ἡμέραν为…之约12:7 启9:15 ;ἐν τῇ ἡμ.白日约11:9 下。ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν 有一路5:17 路8:22 路20:1 。ἐν在,带间接受格单数- 太24:50 路1:59 约5:10 来4:4 (参 创2:2 );内,之内,带间接受格复数-ἐν τρισὶν ἡμέραις三之内, 太27:40 可15:29 约2:19,20 。ἐπί带直接受格-过了多: ἐπὶ ἡμέρας πλείους 许多日子,⊙ 徒13:31 ;参 徒27:20 ; ἐπὶ πολλὰς ἡ.一连多徒16:18 ;参 来11:30 。καθ᾽ ἡμέραν天天太26:55 可14:49 路16:19 路22:53 徒2:46,47 徒3:2 徒16:5 徒19:9 林前15:31 林后11:28 来7:27 来10:11 。或τὸ καθ᾽ ἡμ.天天路11:3 路19:47 徒17:11 ;或καθ᾽ ἑκάστην ἡμ.( 出5:8 斯2:11 伯1:4来3:13 。κατὰ πᾶσαν ἡμ.同此, 徒17:17 。μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ 过了六太17:1 ;参 太26:2 太27:63 可8:31 路1:24 约4:43 约20:26 徒1:5 徒15:36 徒24:1 徒28:13 。πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα逾越节前六约12:1 。在辞句中发现主词表示时间是很特别的-ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι同我在这里已经三太15:32 可8:2 ;参 路9:28 。指节日:ἡ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων (σάββατον-SG4521一B.)或τοῦ σαββάτου (SG4521一A.)安息路4:16 路13:14 下, 路13:16 约19:31 徒13:14 。ἡ ἡμέρα或αἱ ἡμέραι τ. ἀζύμων除酵的日子路22:7 徒12:3 徒20:6 。ἡ ἡμέραν τ. πεντηκοστῆς 五旬节的那一徒2:1 路20:16 。ἡ κυριακὴ ἡμέρα主启1:10 。以下经文是指节日- ὅς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν 有人看这比那强,有人看日日都是一样, 罗14:5 。φρονεῖν τὴν ἡμέραν 守罗14:6 。ἡμέρας παρατηρεῖσθαι 谨守日子加4:10 。与所有格连用,以指那天所发生或须要作的事情-ἡμ. τοῦ ἀγνισμοῦ洁净的日期徒21:26 。τ. ἐνταφιασμοῦ 安葬之约12:7 。ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ直到他显明在以色列人面前的日子路1:80 (见ἀνάδειξις-SG323)。「日子满了」是旧约的说法( 出7:25 代上17:11 ;参מָלֵא)ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ他供职的日子已满, 路1:23 。 ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν满了八,就给孩子行割礼, 路2:21 ;参 路2:22 。参ἐκπλήρωσις, συμπληρόω, συντελέω, τελειόω。ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ「一又一」也是从希伯来文来的( 斯3:4 יוֹם וָיוֹם即七十士的 καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν; 诗68:19 יוֹם יוֹם即七十士的 诗67:20 ἡμέραν καθ᾽ ἡμέραν) 林后4:16 。ἡμέραν ἐξ ἡμέρας(在旧约中常出现,有不同的希伯来措辞表达)天天彼后2:8

三、为特殊目的而指定的日子。
A. τακτῂ ἡμέρᾳ所定的日子徒12:21 。ἡμέραν τάξασθαι约定的日子徒28:23 。στῆσαι定, 徒17:31 。ὁρίζειν限定, 来4:7 。生孩子的日子, 约16:21 异版等。

B. 特别指判决的日子,由法官来定。
1. ἀνθρωπίνη ἡμ.人间法庭所定的日子林前4:3 。这句子的意思是根据ἡμ.,下面的意思来决定的。

2. 神最后审判的日子: ᾗ ἡμ. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται人子显现的日子路17:30 ;ἡ τοῦ θεοῦ ἡμ.神的日子彼后3:12 。 ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος神全能者的大启16:14 。ἡμ. κυρίου主的日子珥1:15 珥2:1,11 赛13:6,9 等)在新约中仅引用旧约一次,神,主的日子-πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ 在主大而明显的日子未到以前, 徒2:20珥3:4 )。其他则指耶稣基督为这日之主- 林前5:5 帖前5:2 帖后2:2 彼后3:10 。通常有提祂的名字或另外清楚地指明,比方υἱὸς τ. ἀνθρώπου人子, 路17:24 林前1:8 林后1:14 腓1:6,10 珥2:16 。ἡ ἐσχάτη ἡμ.(这时代的)末(见ἔσχατος-SG2078三B.) 约6:39,40,44,54 约11:24 约12:48 。ἡμ. (τῆς) κρίσεως 审判的日子箴6:34太10:15 太11:22,24 太12:36 彼后2:9 彼后3:7 约壹4:17 。ᾖ ἡμέρᾳ κρίνει ὁ θεὸς διὰ Χρ. Ἰ.神藉著基督耶稣审判的日子罗2:16 。ἡμ. ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ神震怒显公义审判的日子罗2:5 (ἡμ. ὀργῆς 震怒的日子,如 番1:15,18 番2:3 结7:19 异版;参 启6:17 )。 ἡ ἡμ. ἡ μεγάλη大耶30:7 玛3:22启6:17 玛16:14 。ἡμ. ἀπολυτρώσεως得赎的日子弗4:30 。ἡμ. ἐπίσκοπῆς(见ἐπισκοπή-SG1984一;二)鉴察的日子彼前2:12 。ἐκείνη ἡ ἡμ.那番1:15 摩9:11 亚12:3,4 赛10:20 耶30:7,8 ) 太7:22 路6:23 路10:12 路21:34 帖后1:10 提后1:12,18 提后4:8 。或ἡμ. σφαγῆς宰杀的日子(参 耶12:3雅5:5 属此(见 σφαγής-SG4967)。独立用法:ἡμ. 林前3:13 来10:25 ;参 帖前5:4 。ἡμέρα αἰῶνος永恒之,※ 彼后3:18 亦有末世之意;指永恒开始的那一天,或永恒本身的那一天。后者乃属下一段。

四、指较长的一段一时间(如יוֹם,希腊人也知道这点)「日子」。
A. 单数:ἐν τ. ἡμέρᾳ τ. πονηρᾷ磨难的日子(除非本节是指最后的审判) 弗6:13 。ἐν ἡμ. σωτηρίας 在拯救的日子,对基督徒而言,指那蒙福的一天临到, 林后6:2赛49:8 )。指从埃及被拯救出来的时候- ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τ. χειρὸς αὐτῶν 我拉著他们…的手…的时候来8:9耶31:32 )。ἐν ἐκείνῃ τ. ἡμέρᾳ那可2:20 下; 约14:20 约16:23,26 。τ. ἡμέραν τ. ἐμήν我的日子(时代) 约8:56

B. 平常是复数:αἱ ἡμέραι指在世的时候,带人称所有格-( 撒下21:1 王上10:21 ):ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου希律王的时候太2:1 路1:5 ;Νῶε挪亚, 路17:26 上; 彼前3:20 ;Ἠλίου以利亚, 路4:25 。 ἐν ταῖς ἡμ. τοῦ υἱοῦ τ. ἀνθρώπου人子的日子路17:26 下;参 太23:30 。ἀπὸ τ. ἡμερῶν Ἰωάννου 从…约翰的时候太11:12 。ἕως τ. ἡμερῶν Δαυίδ直到大卫的日子徒7:45 ;参 徒13:41哈1:5 )。带事物所有格-ἡμέραι ἐκδικήσεως报应的日子路21:22 ;τ. ἀπογραφῆς户口登记, 徒5:37 ;参 启10:7 约11:6 。 ἐν τ. ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 基督在肉体的时候来5:7 。ἡμέραι πονηραί 邪恶的时代弗5:16 。ἡμ. ἀγαθαί 好(即快乐的)日子,⊙ 彼前3:10诗34:12 )。ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων 从早先的日子,※ 徒15:7 ;αἱ πρότερον ἡμ.从前的日子来10:32 。πάσας τὰς ἡμέρας一切的日子(即任何时刻),※ 太28:20 (参 申4:40 申5:29 )。ἐν (ταῖς) ἐσχάταις ἡμ. 在末后的日子徒2:17 提后3:1 雅5:3 。ἐπ᾽ ἐσχάτου τ. ἡμερῶν τούτων 在这些日期的末后,※ 来1:2 ;参 彼后3:3 。ἐν τ. ἡμέραις ἐκείναις 在那太3:1 徒24:19,38 可1:9 路2:1 路4:2 下; 路5:35 下。ἐν τ. ἡμ. ταύταις当这些日子路1:39 路6:12 徒1:15 。πρὸ τούτων τ. ἡμερῶν 在这些日子以前,徒5:36;21:38;πρὸς ὀλίγας ἡμ.短暂的日子来12:10 ;ἐλεύσονται ἡμ.日子将到,后接ὅταν- 太9:15 可2:20 上; 路5:35 上;后接ὅτε- 路17:22 。ἥξουσιν ἡμέραι ἐπί σε καί日子必临到你,※ 路19:43 。ἡμ. ἔρχονται καί日子将到, 来8:8耶31:31 )。ἐλεύσονται ἡμ. ἐν αἰς日子必到,那时,※ 路21:6 路23:29 。特别指人生的时间-πάσαις τ. ἡμέραις ἡμῶν 尽我们的日子,※ 路1:75 。μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων日子也无始,生命也无终,※ 来7:3 。προβεβηκὼς ἐν ταῖς ἡμ. 年纪…老迈了, 路1:7,18 ;参 路2:36 (见 创18:11 徒24:1 书13:1 书23:1 王上1:1 ;προβαίνω-SG4260二)。
2250 hemera {hay-mer'-ah}
from (with 5610 implied) of a derivative of hemai (to sit,
akin to the base of 1476) meaning tame, i.e. gentle;
TDNT - 2:943,309; n f
AV - day 355, daily + 2596 15, time 3, not tr 2, misc 14; 389
1) the day, used of the natural day, or the interval between
sunrise and sunset, as distinguished from and contrasted with
the night
1a) in the daytime
1b) metaph., "the day" is regarded as the time for abstaining from
indulgence, vice, crime, because acts of the sort are
perpetrated at night and in darkness
2) of the civil day, or the space of twenty four hours (thus
including the night)
2a) Eastern usage of this term differs from our western usage. Any
part of a day is counted as a whole day, hence the expression
"three days and three nights" does not mean literally three
whole days, but at least one whole day plus part of two other
days.
3) of the last day of this present age, the day Christ will
return from heaven, raise the dead, hold the final judgment,
and perfect his kingdom
4) used of time in general, i.e. the days of his life.

Transliterated: hemera
Phonetic: hay-mer'-ah

Text: feminine (with 5610 implied) of a derivative of hemai (to sit; akin to the base of 1476) meaning tame, i.e. gentle; day, i.e. (literally) the time space between dawn and dark, or the whole 24 hours (but several days were usually reckoned by the Jews as inclusive of the parts of both extremes); figuratively, a period (always defined more or less clearly by the context):

KJV --age, + alway, (mid-)day (by day, [-ly]), + for ever, judgment, (day) time, while, years.


搜索(Search Strongs number: 2250) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典