Strong's Number: 2193 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2193 heos {heh'-oce}
字源不明; 连结词
AV - till 28, unto 27, until 25, to 16, till + 3739 11, misc 41; 148
1) 直到...时候
2) 只要
3) 直到 (限度)
4) 上到 (次序)
5) 直到 (程度, 数量)
02193 ἕως 连接词
甲、表示时间的连接:
一、表示一段时间的终点:「直到」。
A. 带不定式直说:ἕως ἑστάθη…才站住, 太2:9 。ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς 等到洪水到, 太24:39徒19:10 异版。

B. 带不定式假设,并按规则带ἄν( 创24:14 创49:10 出33:22 利22:4 及七十士译本多处),表示一个事件是靠环境而开始的:ἕως ἂν εἴπω σοι我吩咐你, 太2:13太5:18,26 太22:44诗110:1 ); 可6:10 可9:1 可12:36诗110:1 ); 路20:43诗110:1 ); 路21:32 徒2:35诗110:1 ); 林前4:5 来1:13诗110:1 )。不带ἄν﹕ 太10:23 太18:30 可14:32 路15:4 路22:34 帖后2:7 雅5:7 来10:13 启6:11

C. 带现在直说:ἕως ἔρχομαι等到我来, 约21:22,23 提前4:13

D. 带未来直说:见于版本有疑问的经文中- ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε直等到你们说, 路13:35

二、表示同一时间:正直正当
A. 带直说:在新约中仅有现在式。ἕ. ἡμερα ἐστίν还是白日,※ 约9:4 (异版用ὡς.); 约12:35,36 公认经文:ἕ. αὐτὸς ἀπολύει τ. ὄχλον他叫众人散开, 可6:45

B. 带假设: 可14:32 路17:8

乙、非固有介系词:「直到直至」。此用法最普遍(见一B3.)。
一、用于时间:
A. 带名词所有格或相等的陈述: ἕως τῆς ἡμέρας直到…日子, 太27:64 路1:80 。ἕ. τῆς ἡμέρας ἐκείνης 直到…那日子, 太26:29 可14:25 。ἕ. τ. ἡμ. ταύτης直到今日( 王下17:23 )。 ἕ. ὥρας ἐνάτης申初, 可15:33 路23:44 。 ἕως τ. πεντηκοστῆς直等到五旬节,林前16:8。ἕ. τῆς σήμερον(略ἡμέρας)直到今日, 太27:8 。ἕ. τέλους 到底, 林前1:8 。用于某人的年龄或一段年日:ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων直到八十四岁,有可能指直到现在有八十四年, 路2:37 。与人名同用:ἕ. Ἰωάννου 约翰为止太11:13 。ἕ. Σαμουὴλ直到…撒母耳的时候徒13:20 。此用法及类似状况中,ἕ.之前常带有ἀπό:从…到:ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυίδ从亚伯拉罕大卫, 太1:17 上。ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕ. τῆς ἡμέρας从约翰施洗起…日子, 徒1:22 。ἀπὸ Τ. ἕκτης ὥρας ἕ. ὥρας ἐνάτης从午正申初, 太27:45 。ἀπὸ πρωῒ ἕ. ἑσπέρας 从早到晚, 徒28:23 。ἕ. τοῦ νῦν直到如今( 创15:16 创18:12 民14:19 )。在ἀπ᾽ ἀρχῆς 之后, 太24:21 可13:19结4:14 )。 ἀπὸ Δαυὶδ ἕ. τ. μετοικεσίας Βαβυλῶνος 从大卫迁至巴比伦, 太1:17 下。在ἕ. τ. τελευτῆςἩρῴδου直到希律死了, 太2:15 中亦以历史事件为终点。带附冠词的不定词:ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν直到他来到该撒利亚,⊙ 徒8:40创24:33 创28:15 );但另见二B.。

B. 带中性关系代名词所有格(οὗ或ὅτου)。
1. ἕ. οὖ「直到」。带不定式直说:( 士3:30 王下17:20太1:25 太13:33 路13:21 徒21:26 。带不定式假设:( 诗72:7太18:34 路15:8 路22:18 路24:49 徒25:21 彼后1:19 。在否定词之后,指「直到在…之前」, 太17:9 约13:38 徒23:12,14,21 。

2. ἕ. ὅτου「直到」,带不定式直说:( 王上10:7 王上11:16 但2:34 但7:4约9:18 。带不定式假设:( 撒上22:3路13:8 路15:8 异版; 路22:16,18 异版。

3. 在少数情况中,ἕως于下列组合中有「…」的意味:ἕ. οὖ带假设, 太14:22 太26:36 。或ἔ. ὅτου带直说, 太5:25

C. 带时间副词:ἕ. ἄρτι「直到」如今(见ἄρτι-SG737 三), 太11:12 约2:10 约5:17 约16:24 约壹2:9 林前4:13 林前8:7 林前15:6 。或ἕ. σήμερον, 林后3:15 。ἕ. πότε几时?( 诗13:1,2 撒下2:26太17:17 上,下; 可9:19 上,下; 路9:41 约10:24 启6:10

二、用于地点:
A. 带地点所有格:「直到」。ἕ. Φοινίκης 腓尼基, 徒11:19 。ἕ. Βηθλεέμ伯利恒,※ 路2:15 。ἕ. οὐρανοῦ ᾄδου天上,阴间, 太11:23 路10:15 。ἕ. τῆς αὐλῆς直到…院子, 太26:58 ;参 路4:29 。ἕ. ἐσχάτου τ. γῆς直到地极( 赛48:20 赛62:11徒1:8 。ἕ. τρίτου οὐρανοῦ第三层天, 林后12:2 。ἀπὸ…ἕ.从…:ἀπὸ ἀνατολῶν ἕ. δυσμῶν东边…直到西边, 太24:27 。ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕ. ἄκρων αὐτῶν从天这边天那边, 太24:31 (参 申30:4 )。 ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕ. ἄκρου οὐρανοῦ从地极直到天边, 可13:27 。或带在确定地点的人称所有格:( 王下4:22 )ἦλθον ἕ. αὐτοῦ 直到来到他那里,※ 路4:42 。διελθεῖν ἕ. ἡμῶν走过来我们这里, 徒9:38徒8:40 或亦属此(见乙一A.末);亦可比较如 创10:19 之经文。

B. 带地点副词:ἕ. ἄνω直到缸口( 代下26:8约2:7 。ἕ. ἔσω一直进入, 可14:54 。ἕ. κάτω下( 结1:27 结8:2 与前面的ἀπό相关联)。ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕ. κάτω 从上下, 太27:51 可15:38 。ἕ. ὧδε直到这里( 创22:5 撒下20:16 王上18:45 ) ἀρξάμενος ἀπὸ τ. Γαλιλαίας ἕ. ὧδε从加利利起直到这里, 路23:5

C. 带正式或非正式介系词:ἕ. πρός( 创38:1 结48:1 )。ἕ. πρὸς Βηθανίαν 到伯大尼, 路24:50 。(参 申31:24 王下2:6 )。ἕ. καὶ Εἰς 直到进入, 徒26:11 。ἕ. ἔξω τῆς πόλεως到城外, 徒21:5

三、用于一个系列的次序中:ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕ. τ. πρώτων从后来的起,先来的为止, 太20:8 。ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἕ. τῶν ἑπτά第二第三直到第七个, 太22:26 。ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου从小大的, 徒8:10 来8:11耶31:34 )。 约8:9 异版。

四、用于程度和度量,表示上层的限度:ἕ. ἑπτάκις七次( 王下4:35太18:21,22 ;参 太18:22 。ἕ. ἡμίσους τῆς βασιλείας μου甚至于我国的一半( 斯5:3 斯7:2可6:23 。οὐκ ἔστιν ἕ. ἑνός一个也没有, 罗3:12诗14:3 )。ἐᾶτε ἕ. τούτου你们且容许这地步吧!※ 路22:51 (参 撒下7:18 )。ἕ. θανάτου 至于死:περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου我的心里是忧伤至于死的, 太26:38 可14:34 (参 拿4:9 σφόδρα λελύπημαι ἐγὼ ἕ. θανάτου 我发怒以至于死都合乎理)。
2193 heos {heh'-oce}
of uncertain affinity;; conj
AV - till 28, unto 27, until 25, to 16, till + 3739 11, misc 41; 148
1) till, until

Transliterated: heos
Phonetic: heh'-oce

Text: of uncertain affinity; a conjunction, preposition and adverb of continuance, until (of time and place):

KJV --even (until, unto), (as) far (as), how long, (un-)til(-l), (hither-, un-, up) to, while(-s).


搜索(Search Strongs number: 2193) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典