Strong's Number: 2192 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

2192 echo {ekh'-o}
包括其另一型 scheo {skheh'-o} (只用于特定的时态) 字根型动词;
TDNT - 2:816,286; 动词
钦定本 - have 613, be 22, need + 5532 12, misc 63, vr have 2; 712
1) 拥有
2) 有 (关系亲近)
3) 紧握
4) 佩戴
5) 能够
6) 认为, 视为
7) 有 (某种经验)
8) 在某种状态或情况中
9) 近于
02192 ἔχω 动词
未ἕξω;不完εἶχον,1复εἴχαμεν 约贰1:5 ;3复εἰχαν 可8:7 启9:8 或εἴχοσαν 约15:22,24 ;2不定式ἔσχον;完ἔσχηκα;过完ἐσχήκειν。
甲、主动,及物:
一、「拥有持有」。
A. 字义:「握在手中」。ἔ. τι ἐν τῇ χειρί 有某物在手中启1:16 启6:5 启10:2 启17:4 。或不带ἐν τῇ χειρί在手中-( 书6:8 )ἔ. κιθάραν拿著琴, 启5:8 。λιβανωτὸν χρυσοῦν拿著金香炉, 启8:3 ,参 启8:6 启14:17 ,另见ἀλάβαστρον-SG211 玉瓶, 太26:7 可14:3

B. 用于衣服,武器等:「穿上戴上」。τὸ ἔνδυμα衣服, 太3:4 太22:12 。κατὰ κεφαλῆς ἔχων 带τί,某人蒙著头, 林前11:4 。ἔ. θώρακας 甲, 启9:9,17 。ἔ. μάχαιραν 一把刀, 约18:10 。用于树亦类似:ἔ. φύλλα 叶子, 可11:13

C. 「保持保存」。
1. 字义:把一弥拿(一工人的百日工资)包在手巾里存著路19:20

2. 喻意:τὴν μαρτυρίαν见证, 启6:9 启12:17 启19:10 ;真道的奥秘, 提前3:9 ;纯正话语的规范, 提后1:13 ;占有,⊙ 可6:18

D. 指状态:「把持住抓住」。( 伯21:6 赛13:8 )εἶχεν αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις战栗和惊奇抓著他们, 可16:8 原文。

二、「拥有得到」。
A. 字义:κτήματα πολλά有很多田产,※ 太19:22 可10:22 。πρόβατα羊, 路15:4 约10:16 。θησαυρόν财宝, 太19:21 可10:21 下。βίον养生的, 路21:4 约壹3:17 。δραχμὰς δέκα十块钱, 路15:8 。πλοῖα船, 启18:19 。κληρονομίαν基业, 弗5:5 。θυσιαστήριον祭坛, 来13:10 上;μέρος ἔ. ἔν τινι有份于某事, 启20:6 。一般用法:μηδὲν ἔ.一无所林后6:10 。ὅσα ἔχεις你所的, 可10:21 ;参 可12:44 太13:44,46 太18:25 。τί ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες:你什么不是领受的? 林前4:7 。直接受词常带形容词或分词:ἔ. ἄπαντα κοινά凡物共徒2:44 。ἔ. πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα 许多财物积存, 路12:19来12:1 。独立用法:ἔ.(某物), 太13:12 上; 可4:25 上; 路8:18 上。ἐκ τοῦ ἔχειν照你们所的, 林后8:11 。ἔ. εἰς ἀπαρτισμόν完成,⊙ 路14:28 。带否定词:ἔ.没太13:12 下; 可4:25 下; 路8:18 下。πᾶς ὁ ἔχων凡的, 太25:29 上; 路19:26 上。ὁ μὴ ἔχων没的( 尼8:10太25:29 下; 路19:26 下; 林前11:22

B. 指人拥有与他人的密切关系:
1. 指亲人:πατέρα ἔ.…父, 约8:41 。ἀδελφούς…弟兄, 路16:28 。ἄνδρα丈夫, 约4:17,18 林前7:2 下, 林前7:13 加4:27赛54:1 )。γυναῖκα…妻子, 林前7:2 上, 林前7:12,29 。τέκνα孩子, 太21:28 太22:24 提前3:4 提前5:4 多1:6 。υἱούς 儿子, 路15:11 加4:22 。σπέρμα 孩子, 太22:25 。带直接受格作受词及述语ἔ. τινὰ Πατέρα 有某人为祖宗, 太3:9 。ἔ. τινὰ γυναῖκα(γυναῖκα得自上下文)某人为妻, 太14:4 ;参 可6:18 ;ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔ.有人甚至于收了他父亲的妻子, 林前5:1

2. 更一般性的用法:φίλον有朋友, 路11:5 。ἀσθενοῦντας病人, 路4:40 和χήρας寡妇, 提前5:16 要照顾;παιδαγωγοὺς ἔ.师传, 林前4:15 。δοῦλον仆人, 路17:7 。οἰκονόμον 管家, 路16:1 ;κύριον ἔ. 位主,即受一位主来管理,西4:1;δεσπότην ἔ.…主人, 提前6:2 ;βασιλέα王, 约19:15 。ἀρχιερέα大祭司, 来4:14 来8:1 。ποιμένα牧人, 太9:36 。ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας兵在我以下 路7:8 。ἔ. τινὰ ὑπηρέτην某人作帮手, 徒13:5 。ἔ. τινὰ τύπον某人作榜样, 腓3:17 。用于基督徒与神和与耶稣的关系:ἔ. θεόν, τὸν πατέρα, τὸν υἱόν 神,有父,有子,即与他们联合, 约壹2:23 约贰1:9

C. 指整体与部份的关系:「具有含有」。
1. 用于有生命:如人和动物身体的一部份-μέλη肢体, 罗12:4 上;参 林前12:12 。σάρκα καὶ ὀστέα骨和肉, 路24:39 。ἀκροβυστίαν割礼, 徒11:3 。οὖς耳, 启2:7,11 。或ὦτα 太11:15 可7:16 路8:8 。χεῖρας, πόδας, ὀφθαλμούς 手,脚,眼, 太18:8,9 可9:44,46,47 。用于动物或类似之物:ἔ. πρόσωπον有…脸孔,⊙ 启4:7 。πτέρυγας翅膀, 启4:8 。κέρατα角, 启5:6 。ψυχάς性命, 启8:9 。τρίχας头发, 启9:8 。κεφαλάς头,⊙ 启12:3 等。
2. 用于无生命的物件:如城-τ. θεμελίους ἔ.根基, 来11:10 ;参 启21:14 。如植物-ῥίζαν ἔ.根, 太13:6 可4:6

D. 「在手可支配」。ἄρτους饼, 太14:17 ;参 太15:34 。οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ 没什么给他摆上, 路11:6 。 μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν没什么吃的, 可8:1 ;参 太15:32 。οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω 没地方收藏, 路12:17 。ἄντλημα打水的器具, 约4:11 上。οἰκίας ἔ.家, 林前11:22 。用于人:拥有。摩西和先知, 路16:29 。παράκλητον中保, 约壹2:1 。οὐδένα ἔχω ἰσόψυχον没知己, 腓2:20 。ἄνθρωπον οὐκ ἔχω 没人, 约5:7

E. 用身体和灵魂的各种状况:
1. 用于疾病等:ἀσθενείας病, 徒28:9 。μάστιγας 灾病, 可3:10 。πληγὴν τῆς μαχαίρης 受刀伤, 启13:14 。θλῖψιν苦难, 约16:33 下; 林前7:28 启2:10 。特别指鬼附:δαιμόνιον ἔ.鬼附著, 太11:18 路7:33 路8:27 约7:20 约8:48,49,52 启10:20 。Βεεζεβούλ别西卜, 可3:22 。πνεῦμα ἀκάθαρτον污灵, 可3:30 可7:25 徒8:7 。πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου污鬼的灵, 路4:33 。πνεῦμα πονηρόν恶灵 徒19:13 。πνεῦμα ἄλαλον不能说话的灵, 可9:17 。πνεῦμα ἀσθενείας病灵, 路13:11 。τὸν λεγιῶνα群(鬼的名称) 可5:15

2. 用于一般状况,特点,能力,情感,内在的操守:ἀγάπην ἔ.…爱, 约5:42 约13:35 约15:13 约壹4:16 林前13:1 以下; 林后2:4 腓2:2 彼前4:8 。ἀγνωσίαν θεοῦ对神的无知, 林前15:34 。ἁμαρτίαν罪, 约9:41 约15:22 上。ἀσθένειαν弱点,※ 来7:28 。γνῶσιν知识, 林前8:1,10 。ἐλπίδα 盼望, 徒24:15 罗15:4 林后3:12 林后10:15 弗2:12 约壹3:3 。ἐπιθυμίαν切愿,※ 腓1:23 。ἐπιποθίαν渴慕之心,※ 罗15:23 下;ζῆλον ἔ.热心, 罗10:2 ,嫉妒, 雅3:14 。θυμόν暴怒, 启12:12 。λύπην忧愁, 约16:21,22 林后2:3 腓2:27 ;μνείαν τινὸς ἔ.对某人的惦记, 帖前3:6 。παρρησίαν大胆, 门1:8 来10:19 约壹2:28 约壹3:21 约壹4:17 约壹5:14 。πεποίθησιν信心, 林后3:4 腓3:4 。或πίστιν 太17:20 太21:21 徒14:9 罗14:22 林前13:2 提前1:19 等。προφητείαν先知讲道之能, 林前13:2 。σοφίαν智慧, 启17:9 。συνείδησιν ἁμαρτιῶν罪的感觉, 来10:2 。καλὴν συνείδησιν清白的良心, 来13:18 。ἀγαθὴν σ.无亏的良心, 提前1:19 彼前3:16 ;或ἀπρόσκοπον σ. 徒24:16 ;ὑπομονήν忍耐,⊙ 启2:3 。φόβον惧怕, 提前5:20 。χαράν快乐, 门1:7 。χάριν ἔ. τινί对某人感谢, 路17:9 提前1:12 提后1:3

F. 有指示时间或岁数的指示:πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις你还没五十岁, 约8:57 。τριάκοντα κ. ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ在病中三十八年,※ 约5:5 ;参 太9:20 异版。τέσσαρας ἡμέρας ἔ. ἐν τῷ μνημείῳ在坟墓里已经四天了,※ 约11:17 。πολὺν χρόνον ἔ.已许久了(在某处或某状况),※ 太5:6 ;ἡλικίαν ἔχειν成人, 太9:21,23 。τέλος ἔχειν结局, 可3:26 路22:37 (后者见 τέλος-SG5056一A. 末);参 来7:3

G. 用于益处,利益,或使人喜爱的安慰:ἔ. τὰ αἰτήματα所求的我们都得著了, 约壹5:15 ;ἀνάπαυσιν ἔ.歇息,※ 启4:8 约壹14:11 ;ἀπόλαυσιν τινος ἔ.喜爱某事, 来11:25 。βάθος γῆς深土, 太13:5 下; 可4:5 下;γῆν πολλήν许多土, 太13:5 上; 可4:5 上。εἰρήνην平安, 罗5:1 。ἐλευθερίαν 自由, 加2:4 。参ἐξουσία, ἐπαγγελία, ἔπαινος, ζωή, ἰκμάς, καιρός, καρπός, καύχημα, καύχησις, λόγος, μισθός, νοῦς, πνεῦμα, προσαγωγή, πρόφασις, τιμή, χάρις(=恩典),χάρισμα(见上列字)。

H. 「掌有」,即「由某人管理保管」。ἔ. τὰς κλεῖς拿著钥匙, 启1:18 ;参 启3:7 。τὸ γλωσσόκομον带著钱囊, 约12:6 约13:29

I. 「带有」,即「受制于某事物之下」:ἀνάγκην ἔχειν不得已的事, 林前7:37 上;后接不定词:「被迫必需」(ἀνάγκη-SG318一) 路14:18 来7:27 。χρείαν ἔ.需要,独立用法: 弗4:28 下,τινός 需要某事物: 太6:8 太9:12 上; 可11:3 路19:31,34 约13:29 林前12:21 来10:36 等;后接不定词: 太3:14 太14:16 约13:10 帖前1:8 帖前4:9 帖前5:1 。νόμον律法, 约19:7 。ἐπιταγήν 命令, 林前7:25 。或ἐντολήν 来7:5 约壹2:7 约壹4:21 约贰1:5 ;参 约14:21 。διακονίαν职份, 林后4:1 。ἀγῶνα 争战, 腓1:30 西2:1 。πρᾶξιν用处, 罗12:4 下。ἔγκλημα罪名, 徒23:29

J. 「自己里面有」。带ἐν的变异结构:用于女人-ἐν γαστρὶ ἔ.怀孕(γαστήρ -SG1064 二) 太1:18,23 ( 赛7:14 ); 太24:19 可13:17 路21:23 帖前5:3 启12:2 。 ἔ. τινὰ ἐν τῇ καρδίᾳ把某人放在心上, 腓1:7 。或ἔ. τι ἐν ἑαυτῷ :ζωήν生命, 约5:26 。τὴν μαρτυρίαν 见证, 约壹5:10 异版;τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου有死的判决, 林后1:9 原文。

三、「伴有随伴」,亦带μεθ᾽ ἑαυτοῦ τινά有某人伴随, 太15:30 太26:11 可2:19 可14:7 路2:42 异版; 约12:8

四、「含有导致」。带直接受格,用于ὑπομονή 忍耐:ἔργον τέλειον完全的功用,※ 雅1:4 。用于πίστις信心:ἔργα行为, 雅2:17 。用于φόβος惧怕:κόλασιν刑罚, 约壹4:18 。用于παρρησία勇敢:μεγάλην μισθαποδοσίαν大赏赐, 来10:35

五、「视为认为」。带受词直接受格和述语直接受格:ἔχε με παρῃτημένον准我辞了, 路14:18 下, 路14:19 。ἔ. τινὰ ὡς προφήτην以某人为先知, 太14:5 太21:26,46 异版。τινὰ ἔντιμον ἔ.尊重某人的心, 腓2:29 。ἔ. τινὰ εἰς προφήτην某人先知, 太21:46 。εἶχον τ. Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν 真约翰先知, 可11:32 。

六、ἔ.后接不定词:
A. 「有可能能够」。( 箴3:27 ) ἔ. ἀποδοῦναι能够偿还, 太18:25 上; 路7:42 路14:14 。μὴ ἐ. περισσότερον τι ποιῆσαι没什么可作的, 路12:4 。οὐδὲν ἔ ἀντειπεῖν没话可辩驳, 徒4:14 ;参 多2:8 。ἔ. κατηγορεῖν αὐτοῦ得著告他的把柄, 约8:6 异版。ἀσφαλές τι γράψαι οὐκ ἔχω没确实的可以奏明, 徒25:26 上;参 徒25:26 下。ἔ. μεταδιδόναι 以分给, 弗4:28 上。ἔ. τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι常常记得这些事, 彼后1:15 。κατ᾽ οὐδενὸς εἰχεν μείζονος ὀμόσαι没比自己更大的可以指著起誓, 来6:13 。意义相同却不带不定词,不定词由上下文看出:ὃ ἔσχεν(即ποιῆσαι)ἐποίησεν他所作的是尽他所的, 可14:8

B. 「必须」。( 创18:31 )βάπτισμα ἔχω βαπτισθῆναι 我当受的洗, 路12:50 。 ἔχω σοί τι εἰπεῖν我句话要对你说, 路7:40 。ἀπαγγεῖλαί 告诉, 徒23:17,19 ;参 徒23:18 。πολλὰ γράφειν许多事要写, 约贰1:12 约三1︰13 。

七、特别的组合:
A. 带介系词:ἐν:τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει在认识上…神,※ 罗1:28 。ἐν ἑτοίμῳ ἔ. 我准备了, 林后10:6 (ἕτοιμος-SG2092 二)ἐν ἐποὶ οὐκ ἔχει οὐδέν他在我里面是毫无所约14:30 。带κατά τινος:有关 林前11:4 见甲一B.。ἔ. τι κατά τινος 某事敌对某人, 太5:23 可11:25 ;后接ὅτι, 启2:14 。或ἔ. κατά τινος后接ὅτι, 启2:4,20 。ἔ. τινὰ κατὰ πρόσωπον和某人对质, 徒25:16 。带μετά ἔ. τι μετά τινος:同某人某事-κρίματα诉讼, 林前6:7 。带πρός τινα某事敌对某人, 徒24:19 。ζητήματα ἔ. πρός τινα 与某人争辩, 徒25:19 。λόγον ἔ. πρός τινα控告某人的事, 徒19:38 。πρᾶγμα ἔ. πρός τινα对某人相争的事, 林前6:1 。πρός τινα ἔ. μομφήν对某人嫌隙, 西3:13

B. τοῦτο ἔχεις ὅτι你这一个(优点)就是, 启2:6 。ἔ. ὁδόν离…(多远 ):用于橄榄山 ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν离耶路撒冷不远,约安息日可走的路程, 徒1:12 。ἴδε ἔχεις τὸ σόν你看,你你原有的, 太25:25 原文。ἔχετε κουστωδίαν你们看守的兵(即你们可以派人看守) 太27:65

乙、主动,不及物:「」。带副词。
一、用于人:πῶς ἔχουσιν景况如何, 徒15:36 (参 创43:27 )。ἑτοίμως ἔ.准备,后接不定词, 徒21:13 林后12:14 彼前4:5 。或ἐν ἑτοίμῳ ἔ.林后10:6(见ἕτοιμος-SG2092二,末)。κακῶς ἔ.害病的( 结34:4 ), 太4:24 来8:16 太9:12 下。καλῷς ἔ.健康, 可16:18 ;或ἐσχάτως ἔ.(见ἐσχάτως-SG2079), 可5:23 ;κομψότερον ἔ.起色,※ 约4:52

二、用于非人称:「它是情况是」:ἄλλως另一种, 提前5:25 。οὔτως这样, 徒7:1 徒12:15 徒17:11 徒24:9 。τὸ νῦν ἔχον如今, 徒24:25

丙、关身:「坚持持守」。新约中只见分词。
一、指内在的归属和紧密的联合。带所有格表示归属和联合的对象:τὰ ἐχόμενα σωτηρίας属于得救的事, 来6:9

二、用于地点:ἐχόμενος 临近的,κωμοπόλεις乡村, 可1:38

三、用于时间:「接著」。τῇ ἐ. 日, 路13:33 徒20:15 ;带ἡμέρᾳ日子, 徒21:26 。τῷ ἐχομένῳ σαββάτῳ 到安息日, 徒13:44 异版(代替ἐρχομένῳ)。
2192 echo {ekh'-o}
including an alternate form scheo {skheh'-o}, used in certain
tenses only), a primary verb; TDNT - 2:816,286; v
AV - have 613, be 22, need + 5532 12, misc 63, vr have 2; 712
1) to have, i.e. to hold
1a) to have (hold) in the hand, in the sense of wearing, to have
(hold) possession of the mind (refers to alarm, agitating
emotions, etc.), to hold fast keep, to have or comprise or
involve, to regard or consider or hold as
2) to have i.e. own, possess
2a) external things such as pertain to property or riches or
furniture or utensils or goods or food etc.
2b) used of those joined to any one by the bonds of natural blood
or marriage or friendship or duty or law etc, of attendance or
companionship
3) to hold one's self or find one's self so and so, to be in such or
such a condition
4) to hold one's self to a thing, to lay hold of a thing, to adhere
or cling to
4a) to be closely joined to a person or a thing

Transliterated: echo
Phonetic: ekh'-o

Text: including an alternate form scheo {skheh'-o}; used in certain tenses only); a primary verb; to hold (used in very various applications, literally or figuratively, direct or remote; such as possessions; ability, contiuity, relation, or condition):

KJV --be (able, X hold, possessed with), accompany, + begin to amend, can(+ -not), X conceive, count, diseased, do + eat, + enjoy, + fear, following, have, hold, keep, + lack, + go to law, lie, + must needs, + of necessity, + need, next, + recover, + reign, + rest, + return, X sick, take for, + tremble, + uncirc$?


搜索(Search Strongs number: 2192) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典