Strong's Number: 191 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

191 akouo {ak-oo'-o}
字根型; TDNT - 1:216,34; 动词
AV - hear 418, hearken 6, give audience 3, hearer 2, misc 8; 437
1) 听
2) 听审
3) 得知
4) 注意
5) 聆听
6) 了解
00191 ἀκούω 动词
未ἀκούσω 太12:19 太13:14赛6:9约5:25,28 约10:16 ﹔ἀκούσομαι 徒3:22申18:15 ); 徒28:28 ;1不定式ἤκουσα;完ἀκήκοα;1不定式被ἠκούσθην,「」。
一、字义,指知觉而言:
A. 独立用法:τὰ ὦτα ἀκούουσιν 耳朵听见太13:16 ;κωφοί ἀ. 聋子听见太11:5 ;参 可7:37 路7:22 ;τοὶς ὠσὶν βαρέως ἀ. 耳朵发沉难以听见太13:15赛6:10 );ἀκοῇ ἀ. 听是要听见太13:14 徒28:26赛6:9 )。ἀκούοντες ούκ ἀκούουσιν 不见, 太13:13 ,参 可8:18结12:2 )并见意六.。有时用于对听者的挑战,由于他们不能专心听话如ὁ ἔχων ὦτα(οὖς)ἀκουέτω,有耳可的就应当太11:15 太13:9 可4:23 启2:7,11,17 启3:6,13,22 太13:9

B. 带受词:
1. 带事物的直接受格, 太11:4 太13:17 以下; 路7:22 约壹1:1,3 。τὴν φωνήν 太12:19 约3:8 徒22:9 (但见意六.)(被动: 太2:18 启18:22 )。τὸν λόγον 太13:20 以下; 约5:24 。τοὺς λόγους或τὰ ῥήματα 太10:14 约8:47 徒2:22 。πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων 打仗和打仗的风声, 太24:6 。τὴν βλασφημίαν 僭妄的话, 太26:65 。τὸν ἀσπασμόν 路1:41 。ἄρρητα ῥήματα 隐秘的言语, 林后12:4 。τὸν ἀριθμόν 启9:16 。被动:τὰ ἀκουσθέντα 所听见的道理, 来2:1 。ἠκούσθη ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ 这风声传到耶路撒冷教会人的耳中, 徒11:22 。通常其受词由上下文所提供, 太13:17 可4:15 ;καθώς ἀκούω=ἃ ἀ. 约5:30 徒2:37 徒8:30 徒9:21 约6:60 罗10:14

2. 带τί τινος 从某人中听见某事:τὴν ἐπαγγελίαν, ἣν ἠκούσατέ μου 你们听过的应许, 徒1:4 。但亦有其他表达方式,如所听的不是直接从通知者口中得知,而是从其他方法而得知时(见意三D.),用τὶ ἔκ τινος, 林后12:6 或τὶ παρά τινος( 耶49:14约8:26,40 约15:15 徒10:22 徒28:22 提后2:2 ;受关系词的牵引:λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας 你从我的那…话语; 提后1:13 ;或τὶ ἀπὸ τινος 约壹1:5 。或用希伯来语法,ἀπὸ τ. στόματος τινος 从某人的口, 路22:71 (参ἐκ τ. στόμ τ. 出23:13 结3:17 结33:7 )。

3. 带作受词之事物的所有格:「听见」某事物。τῆς βλασφημίας(=τὴν βλ. 太26:65可14:64 。συμφωνίας καὶ χορῶν作乐跳舞, 路15:25 ;τῆς φωνῆς 约5:25,28 徒9:7 徒11:7 徒22:7 。有学者认为 徒9:7徒22:9 之所有格与直接受格间的差别十分重要。τ. λόγων 路6:47 。τῶν ῥημάτων 约12:47

C. 「倾听」。带人称所有格与分词:ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος 我们听见他说, 可14:58 。ἤκουον εἷς ἕκαστος … λαλούντων αὐτῶν 听见门徒用众人的乡谈说话, 徒2:6,11 启16:5,7 。带直接受格以代替所有格-πᾶν κτίσμα …καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας(异版λέγοντα)在天上地上…一切所有被造之物, 启5:13 。不带分词,只带代名词-μου 可7:14 徒26:3 。αὐτῶν 路2:46 。αὐτοῦ 路2:47 路15:1 路19:48 路21:38 约3:29 等。ἡμῶν 徒24:4 。ἀ. τινὸς περί τινος 某人(说)某事, 徒17:32 。ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς …πίστεως 他讲论信的道, 徒24:24 。后接ὅτι, 约14:28 徒22:2 。 独立用法-οἰ ἀκούοντες 道的人, 路6:27 。尤在命令式:ἄκουε 要听可12:29申6:4 );复数, 可4:3 。ἀκούσατε 徒7:2 徒13:16 。带συνίετε 要听也要明白, 太15:10

二、法律术语:「听某人」的口供。带παρά τινος:ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ 不先本人的口供, 约7:51 徒25:22

三、「闻知」或「被告知」有关某事:
A. 独立用法:ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς 耶稣听见了(施洗约翰的死) 太14:13 可3:21 可6:14 罗10:18 。带ἀναγγέλλειν 罗10:15:21 ( 赛52:15 )。

B. 带事物直接受格:「听见」τὴν ἀγάπην爱,⊙ 门1:5 。τὴν ἀναστροφήν作为, 加1:13 。τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ 基督所作的事, 太11:2 。τὴν ἐνέδραν埋伏, 徒23:16 。τὴν οἰκονομίαν职分, 弗3:2 。τὴν πίστιν信心, 弗1:15 西1:4 。τὴν ὑπομονήν忍耐, 雅5:11 。被动- ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία 风闻在你们中间有淫乱的事, 林前5:1 。ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος 倘若这话被巡抚听见太28:14

C. ἀ. τι περί τινος 「闻知」关于某人的某事。 路9:9 路16:2 。ἀ. περί τινος 路7:3

D. 带介系词是意味著根源或消息的起源(见一B.2.)。ἀ. τι παρά τινος:τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου 听见约翰的话, 约1:40 ;参 约6:45 ;ἀ. τι ἔκ τινος:ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου我们听见律法(在会堂诵读时)有话说, 约12:34 ,在这里的ἀ.接近于专业上的学习(一种权威性的教导),如 约壹1:5 (见上); 约壹2:7,24 等。ἀ. ἀπό τινος περί τινος 从某人听说某人, 徒9:13

E. 带ὅτι:( 书10:1太2:22 太4:12 等。被动-ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν 人听见他在房子里, 可2:1 。οὐκ ἠκούσθη ὅτι 未曾听见约9:32

F. 带直接受格和不定词, 约12:18 林前11:18 。带直接受格和分词, 徒7:12 约三1︰4 。

四、ἀ. τινός 「」某人,「跟从」某人:ἀκούετε αὐτοῦ 你们要他, 太17:5 路9:35 徒3:22 (以上三节引自 申18:15 );参 太18:15 路16:29,31 约10:8 徒4:19 。带直接受格- 约8:47 。独立用法:「遵从听从」αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται, 徒28:28 ;参 太18:16 约5:25 下;或作同意, 约9:27 上。

五、ἀ. τινός 「听见」某人或某事: 可6:11 约6:60 下。用于神- 徒7:34出3:7约9:31 约11:41,42 约壹5:14,15 。独立用法,καθὼς ἠδύναντο ἀ. 照他们所能的, 可4:33 。

六、「了解」。独立用法:( 赛36:11 ), 林前14:2 。或许 可4:33 也是(上面五.)。带直接受格:τὸν νόμον了解律法, 加4:21 。或许 徒22:9 加26:14 (见一B.1.)属于此。亦参以下双关语用法(一A.)ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν 不见, 太13:13 。ἀκούω 有时用作表示完成的现在式:我,即我了, 路9:9 林前11:18 帖后3:11
191 akouo {ak-oo'-o}
a root; TDNT - 1:216,34; v
AV - hear 418, hearken 6, give audience 3, hearer 2, misc 8; 437
1) to be endowed with the faculty of hearing, not deaf
2) to hear
2b) to attend to, consider what is or has been said
2c) to understand, perceive the sense of what is said
3) to hear something
3a) to perceive by the ear what is announced in one's presence
3b) to get by hearing learn
3c) a thing comes to one's ears, to find out, learn
3d) to give ear to a teaching or a teacher
3e) to comprehend, to understand

Transliterated: akouo
Phonetic: ak-oo'-o

Text: a primary verb; to hear (in various senses):

KJV --give (in the) audience (of), come (to the ears), ([shall]) hear(-er, -ken), be noised, be reported, understand.


搜索(Search Strongs number: 191) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典